Hệ số sống chín và bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm – Viện Dinh Dưỡng

Hệ số sống chín và bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm

Khẩu phần và thói quen ăn uống là yếu tố môi trường quan trọng
nhất ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật.
Điều tra về khẩu phần, mức tiêu thụ thực phẩm là nội dung quan
trọng trong các nghiên cứu và can thiệp dinh dưỡng.
Sau khi thu thập tại thực địa, số liệu khẩu phần cần được xử lý,
quy đổi ra trọng lượng là gram để phù hợp với Bảng thành phần
thực phẩm Việt Nam, từ đó tính toán được giá trị dinh dưỡng của
khẩu phần.
Cuốn sách “Hệ số sống chín và bảng chuyển đổi trọng lượng
thực phẩm” được xây dựng trên kết quả đề tài nghiên cứu cấp viện
đã được Hội đồng khoa học Viện Dinh dưỡng nghiệm thu theo
quyết định số 634/QĐ-VDD ngày 20 tháng 6 năm 2016. Cuốn sách
là bộ công cụ cần thiết để thực hiện công việc xử lý, quy đổi khẩu
phần và cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác nghiên
cứu, giảng dạy, các nhà dinh dưỡng tiết chế và sinh viên chuyên
ngành liên quan khi triển khai các nghiên cứu đánh giá về tiêu thụ
thực phẩm hoặc tính toán giá trị dinh dưỡng khẩu phần.

Link Tài Liệu: Hệ số sống chín và bảng chuyển đổi trọng lượng thực phẩm – Viện Dinh Dưỡng

Contact Me on Zalo